pomoc

Partneři

NIKDY V TOM NEJSTE SAMI.

Policie České republiky a Služba kriminální policie a vyšetřování PČR

Policie České republiky a Služba kriminální policie a vyšetřování PČR

Školáci - nepodceňujte rady policistů a expertů na počítačovou komunikaci ohledně bezpečného brouzdání internetem!! Nebudete-li opatrní, hrozí vám opravdu vážné nebezpečí, i když jste si jisti, že zrovna vás to potkat nemůže. Sdílejte o sobě jen nejnutnější informace a minimum fotografií! Informace o školácích denně vyhledává několik set slídilů – nenechte se chytit do té nesprávné sítě a nedovolte nikomu zneužít informace o vás! Berte tento film vážně a podělte se o něj s vaším kamarádem nebo kamarádkou.

Moje ID

CZ.NIC a Moje ID

CZ.NIC, z. s. p. o., je zájmové sdružení právnických osob, založené roku 1998 předními poskytovateli internetových služeb. V současné době má již 100 členů. Hlavní činností sdružení je provozování registru doménových jmen .CZ a 0.2.4.e164.arpa (ENUM), zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně CZ a osvěta v oblasti doménových jmen. V současné době se sdružení intenzivně věnuje rozšiřování technologie DNSSEC a služby MojeID, rozšiřování a vylepšování systému správy domén a podpoře nových technologií a projektů, prospěšných pro internetovou infrastrukturu v České republice. CZ.NIC je členem mezinárodních organizací, které sdružují obdobné organizace ve světě (CENTR, ccNSO a dalších), a také členem sdružení EURid, spravujícího evropskou doménu .EU.

Divadlo v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé se bohatou činností pro děti zabývá kontinuálně již od svého založení v roce 1996. Ať už se jedná o vlastní inscenační tvorbu pro děti od nejmenších po dospívající nebo o dva zavedené festivaly v produkci divadla (jarní Dítě v Dlouhé a podzimní Festival 13+). A nejde jen o výchovu divadlem, ale o kultivování dětí a dospívajících jako kompaktních osobností, o vytváření prostoru pro vlastní názor, o rozšiřování obzorů, o setkávání s uměním živým v pravém slova smyslu. Proto jsme s přijetím nabídky ke spolupráci na projektu Seznam se bezpečně neměli důvod váhat. Navíc z vlastních zkušeností víme, že o některých citlivých věcech umí divadlo s dětmi mluvit mnohem otevřeněji a působivěji, než realita. Za příležitost podílet se na tomto projektu jsme rádi a doufáme, že spoty budou mít minimálně stejný ohlas u dětí jako mají už teď v našem divadle.

Nadace naše dítě

Nadace naše dítě

Nadace Naše dítě byla založena 1. října 1993, její zakladatelkou a ředitelkou je Ing. Zuzana Baudyšová. Posláním a cílem Nadace Naše dítě je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitly v krizi a obtížných životních situacích.

Nadace pomáhá formou přímé finanční podpory, právním poradenstvím, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn a dalšími dostupnými způsoby. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi na ochranu dětí a podílí se na řadě programů v rámci EU. Aktivně se angažuje v oblasti naplňování Úmluvy o právech dítěte v ČR a v Evropě. Snaží se pomáhat dětem z problémových rodin, dětských domovů a dalším.

Nadace Naše dítě provozuje kromě dalších projektů také Linku právní pomoci s kontaktním číslem 777 800 002, na které je možné získat od zkušených právníků České advokátní komory zdarma právní rady týkající se dítěte.
Linka Bezpečí

Sdružení Linka bezpečí

Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. Linka bezpečí pomáhá řešit problémy dětem na útěku, dětem týraným či zneužívaným i těm, které pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení webových stránek, při chatování a hraní her nebo když jsou obtěžováni prostřednictvím mobilu či jiných komunikačních médií. Služba funguje zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků, a to z pevného i mobilního telefonu na tel. lince 116 111. Kromě telefonního kontaktu lze využít také chatovou službu nebo e-mailovou poradnu: chat.linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz.
E-Bezpečí

Projekt E-Bezpečí

Projekt E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz) je preventivní, informační, výzkumný a vzdělávací projekt s celorepublikovou působností, realizovaný Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt je zaměřený na oblast nebezpečných komunikačních jevů, se kterými se mohou setkat uživatele internetu a mobilních telefonů.

Mezi ústřední témata, kterými se projekt E-Bezpečí zabývá, patří kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking a stalking, sexting, ochrana osobních údajů na internetu, rizika sociálních sítí, netolismus a další související fenonémy.

Projekt E-Bezpečí vyvíjí celou řadu aktivit, které se zaměřují na prevenci, edukaci, výzkum a intervenci v oblasti rizikového chování spojeného s užíváním ICT. Prioritní a nejdůležitější aktivitou je poskytovat vzdělávání nejrůznějším cílovým skupinám (děti, učitelé, rodiče, policisté, pracovníci OSPOD, manažeři prevence kriminality atd.). Vzdělávání probíhá formou interaktivních workshopů a přednášek, v rámci kterých je cílovým skupinám představena podstata jednotlivých rizikových komunikačních fenoménů. Studující jsou dále seznámeni s kazuistikou případů, ke kterým došlo v souvislosti s rizikovými komunikačními fenomény jak v České republice, tak i v zahraničí. Následně jsou frekventanti informováni o postupech řešení jednotlivých problémových situací a s činností organizací, které v této oblasti v ČR působí. Za dobu své existence projekt proškolil více než 16 000 žáků z celé ČR.

Kromě edukace se v rámci projektů realizují celorepublikové výzkumy zaměřené na monitoring penetrace rizikových komunikačních jevů spojených s ICT do populace dětí. Projekt rovněž provozuje specializovanou online poradnu pro děti i dospělé zaměřenou na rizikovou internetovou komunikaci.

Více informací naleznete na www.e-bezpeci.cz.
 Studio Ypsilon

Studio Ypsilon

Studio Ypsilon je již padesátým rokem divadlem autorským a studiovým, existujícím v otevřenosti ke všemu tomu, co žijeme (i ke své vlastní seberealizaci). V tomto duchu navazují na originální a nezaměnitelnou ypsilonskou poetiku generační tvůrčí počiny na Malé scéně a v tomto duchu také vznikl projekt #jsi_user. Na začátku spojení Ypsilonky se Seznam.cz stála společná vize, kterou přiblížil režisér Braňo Holiček: „Chceme ukázat, že i venku je hezká grafika, aby si lidi uvědomili, že čím dál tím míň žijí reálný život a čím dál tím víc žijí ten virtuální. Chceme ukázat, že svět není jen „jednička a nula,“ ale rozhodně to není školní besídka na téma děti na internetu. Není to v tomto smyslu jemné nebo korektní, protože svět kolem internetu sám takový není.“ Jsme rádi, že jsme součástí projektu Seznam se bezpečně! a věříme, že se díky němu podílíme na tom, aby alespoň jeden uživatel zaváhal před tím, než o sobě něco příliš osobního zveřejní na internetu.
ŠIK CZ s.r.o.

ŠIK CZ s.r.o.

Školní informační kanál je multimediální projekt, který moderní formou komunikuje s mladou generací a předává jí, pomocí vysílání audiovizuálních spotů, potřebné informace z oblastí jako jsou podpora prevence nežádoucích společenských jevů, kariérové poradenství, volnočasové aktivity nebo podpora vzdělávacích programů. Prostřednictvím spolupráce s odbornými garanty projekt usiluje o to, aby se stal významnou podporou českého školství, využívaným moderním systémem podporujícím prevenci rizikového chování na základních a středních školách a účinnou metodickou pomůckou pro pedagogy.

Jsme pyšní na to, že již třetím rokem propagujeme audiovizuální spoty „Seznam se bezpečně“ na našich obrazovkách základních a středních škol v celé ČR. Oblast kyberšikany, zneužití elektronických informací a bezpečného internetu je v našem projektu jedním z klíčových témat, které se snažíme mladé generaci přiblížit a informovat je o možných nástrahách.