Partneři

Nikdy v tom nejsme sami

Školáci, nepodceňujte rady policistů a expertů na počítačovou komunikaci ohledně bezpečného brouzdání internetem! Nebudete-li opatrní, hrozí vám opravdu vážné nebezpečí, i když si myslíte, že zrovna vás to potkat nemůže. Sdílejte o sobě jen to nejnutnější a minimum fotografií. Informace o školácích denně vyhledává několik set slídilů. Nenechte se chytit do té nesprávné sítě a nedovolte nikomu vaše osobní informace zneužít! Berte tyto zásady vážně a podělte se o ně se svým kamarádem nebo kamarádkou.

CZ.NIC, z. s. p. o., je zájmové sdružení právnických osob, založené roku 1998 předními poskytovateli internetových služeb. V současné době má již 100 členů. Hlavní činností sdružení je provozování registru doménových jmen .CZ a 0.2.4.e164.arpa (ENUM), zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně CZ a osvěta v oblasti doménových jmen. V současné době se sdružení intenzivně věnuje rozšiřování technologie DNSSEC a služby MojeID, rozšiřování a vylepšování systému správy domén a podpoře nových technologií a projektů prospěšných pro internetovou infrastrukturu v České republice. CZ.NIC je členem mezinárodních organizací, které sdružují obdobné organizace ve světě (CENTR, ccNSO a dalších), a také členem sdružení EURid, spravujícího evropskou doménu .EU.

Divadlo v Dlouhé se bohatou činností pro děti zabývá kontinuálně již od svého založení v roce 1996. Ať už se jedná o vlastní inscenační tvorbu pro děti od nejmenších po dospívající, nebo o dva zavedené festivaly v produkci divadla (jarní Dítě v Dlouhé a podzimní Festival 13+). A nejde jen o výchovu divadlem, ale o kultivování dětí a dospívajících jako kompaktních osobností, o vytváření prostoru pro vlastní názor, o rozšiřování obzorů, o setkávání s uměním živým v pravém slova smyslu. Proto jsme s přijetím nabídky ke spolupráci na projektu Seznam se bezpečně neměli důvod váhat. Navíc z vlastních zkušeností víme, že o některých citlivých věcech umí divadlo s dětmi mluvit mnohem otevřeněji a působivěji, než realita. Za příležitost podílet se na tomto projektu jsme rádi a doufáme, že spoty budou mít minimálně stejný ohlas u dětí jako mají už teď v našem divadle.

Nadace Naše dítě byla založena 1. října 1993, její zakladatelkou a ředitelkou je Ing. Zuzana Baudyšová. Posláním a cílem Nadace Naše dítě je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitly v krizi a obtížných životních situacích.

Nadace pomáhá formou přímé finanční podpory, právním poradenstvím, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn a dalšími dostupnými způsoby. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi na ochranu dětí a podílí se na řadě programů v rámci EU. Aktivně se angažuje v oblasti naplňování Úmluvy o právech dítěte v ČR a v Evropě. Snaží se pomáhat dětem z problémových rodin, dětských domovů a dalším.

Nadace Naše dítě provozuje kromě dalších projektů také Linku právní pomoci s kontaktním číslem 777 800 002, na které je možné získat od zkušených právníků České advokátní komory zdarma právní rady týkající se dítěte.

Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. Linka bezpečí pomáhá řešit problémy dětem na útěku, dětem týraným či zneužívaným i těm, které pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení webových stránek, při chatování a hraní her nebo když jsou obtěžováni prostřednictvím mobilu či jiných komunikačních médií. Služba funguje zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků, a to z pevného i mobilního telefonu na tel. lince 116 111. Kromě telefonního kontaktu lze využít také chatovou službu nebo e-mailovou poradnu: chat.linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz.

Studio Ypsilon je již padesátým rokem divadlem autorským a studiovým, existujícím v otevřenosti ke všemu tomu, co žijeme (i ke své vlastní seberealizaci). V tomto duchu navazují na originální a nezaměnitelnou ypsilonskou poetiku generační tvůrčí počiny na Malé scéně a v tomto duchu také vznikl projekt #jsi_user. Na začátku spojení Ypsilonky a Seznam.cz stála společná vize, kterou přiblížil režisér Braňo Holiček: „Chceme ukázat, že i venku je hezká grafika, aby si lidi uvědomili, že čím dál tím míň žijí reálný život a čím dál tím víc žijí ten virtuální. Chceme ukázat, že svět není jen „jednička a nula,“ ale rozhodně to není školní besídka na téma děti na internetu. Není to v tomto smyslu jemné nebo korektní, protože svět kolem internetu sám takový není.“ Jsme rádi, že jsme součástí projektu Seznam se bezpečně! a věříme, že se díky němu podílíme na tom, aby alespoň jeden uživatel zaváhal před tím, než o sobě něco příliš osobního zveřejní na internetu.

Je preventivní, informační, výzkumný a vzdělávací projekt s celorepublikovou působností, realizovaný Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt je zaměřený na oblast nebezpečných komunikačních jevů, se kterými se mohou setkat uživatele internetu a mobilních telefonů. Mezi ústřední témata, kterými se projekt E-Bezpečí zabývá, patří kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking a stalking, sexting, ochrana osobních údajů na internetu, rizika sociálních sítí, netolismus a další související fenonémy. Projekt E-Bezpečí vyvíjí celou řadu aktivit, které se zaměřují na prevenci, edukaci, výzkum a intervenci v oblasti rizikového chování spojeného s užíváním ICT. Prioritní a nejdůležitější aktivitou je poskytovat vzdělávání nejrůznějším cílovým skupinám (děti, učitelé, rodiče, policisté, pracovníci OSPOD, manažeři prevence kriminality atd.). Vzdělávání probíhá formou interaktivních workshopů a přednášek, v rámci kterých je cílovým skupinám představena podstata jednotlivých rizikových komunikačních fenoménů. Studující jsou dále seznámeni s kazuistikou případů, ke kterým došlo v souvislosti s rizikovými komunikačními fenomény jak v České republice, tak i v zahraničí. Následně jsou frekventanti informováni o postupech řešení jednotlivých problémových situací a s činností organizací, které v této oblasti v ČR působí. Za dobu své existence projekt proškolil více než 16 000 žáků z celé ČR. Kromě edukace se v rámci projektů realizují celorepublikové výzkumy zaměřené na monitoring penetrace rizikových komunikačních jevů spojených s ICT do populace dětí. Projekt rovněž provozuje specializovanou online poradnu pro děti i dospělé zaměřenou na rizikovou internetovou komunikaci. Více informací naleznete na www.e-bezpeci.cz.

Školní informační kanál je multimediální projekt, který moderní formou komunikuje s mladou generací. Předává jí pomocí vysílání audiovizuálních spotů, potřebné informace z oblastí jako jsou podpora prevence nežádoucích společenských jevů, kariérové poradenství, volnočasové aktivity nebo podpora vzdělávacích programů. Prostřednictvím spolupráce s odbornými garanty projekt usiluje o to, aby se stal významnou podporou českého školství, využívaným moderním systémem podporujícím prevenci rizikového chování na základních a středních školách a účinnou metodickou pomůckou pro pedagogy. Jsme pyšní na to, že již třetím rokem propagujeme audiovizuální spoty „Seznam se bezpečně“ na našich obrazovkách základních a středních škol v celé ČR. Oblast kyberšikany, zneužití elektronických informací a bezpečného internetu je v našem projektu jedním z klíčových témat, které se snažíme mladé generaci přiblížit a informovat je o možných nástrahách.

Dětské krizové centrum (DKC) bylo založeno již v roce 1992 jako první zařízení v ČR specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných (syndrom CAN ). U zrodu zařízení stál zejména prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. Odborný pracovní tým tvoří psychologové, terapeuti, sociální pracovníci a právníci. Úzce spolupracujeme i s dalšími odborníky - pediatry, dětskými psychiatry i psychiatry pro dospělé, gynekology, sexuology, s orgány sociálně- právní ochrany dětí, kriminalisty, vyšetřovateli, soudci a dalšími.

Od roku 2012 je projekt Seznam se bezpečně pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je projevem nefinanční podpory a upozorněním na význam a přínos dané aktivity.